Licenčná dohoda a podmienky používania digitálnych produktov

Toto je dohoda medzi koncovým používateľom elektronického obsahu (ďalej "Používateľ") a B.R. Entertainment, s.r.o. (ďalej "Poskytovateľ"), ktorá nadväzuje na Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa a upravuje podmienky používania digitálnych produktov a služieb poskytovaných prostredníctvom internetového obchodu www.spokojne.sk (ďalej "e-shop").

Prečítajte si prosím pozorne túto licenčnú dohodu a podmienky používania, a tiež všetky ostatné pravidlá a informácie, ktoré sa k digitálnym produktom poskytovaným prostredníctvom e-shopu vzťahujú (vrátane, ale nie len, pravidlá, podmienky a informácie uverejnené pri jednotlivých produktoch a službách na stránkach www.spokojne.sk ). Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto licenčnej dohody, žiadame Vás, aby ste nepristupovali k nákupu žiadnych digitálnych produktov na e.shope. Odoslaním objednávky obsahujúcej akýkoľvek digitálny produkt alebo službu vyjadrujete svoj súhlas s touto licenčnou dohodou a podmienkami používania digitálnych produktov.

E-shop umožňuje používateľovi zakupovať licencie, sťahovať, a zachovávať prístup k digitálnemu obsahu, ako sú napríklad videokurzy, webináre, ebooky, podcasty, alebo iný obsah digitálnej povahy (ďalej len "Digitálny obsah").

Podporované zariadenia a softvér. Poskytovateľ sprístupňuje a distribuuje digitálny obsah v bežne používaných formátoch, ktoré sa líšia v závislosti od charakteru digitálneho produktu. Jedná sa najmä, ale nie výlučne, o nasledovné formáty, PDF, MPEG, MP3, JPEG, MOV, AVI a podobne. Poskytovateľ pri predaji digitálneho obsahu poskytuje používateľovi náhľad na digitálny obsah vo formáte, v ktorom je celý digitálny produkt dostupný. Používateľ prehlasuje, že sa pred objednaním digitálneho obsahu (produktu) oboznámil s jeho formátom a vyskúšal si jeho použiteľnosť na zariadeniach, na ktorých plánuje tento obsah využívať.  

Sociálne DRM. Ak sú ebooky alebo iný digitálny obsah prístupné bez ochrany šifrovaním, poskytovateľ si vyhradzuje právo použiť v v takýchto produktoch viditeľné aj skryté údaje jednoznačne identifikujúce konkrétny nákup a používateľa, napríklad meno, priezvisko a e-mail používateľa na základe jeho registrácie na stránke www.spokojne.sk. Používateľ s týmto opatrením súhlasí.

Sprístupnenie digitálneho obsahu. Po uhradení poplatkov určených poskytovateľom za sprístupnenie digitálneho obsahu, ktorý si používateľ vybral z ponuky poskytovateľa, poskytovateľ sprístupní digitálny obsah používateľovi. Sprístupnením sa rozumie doručenie digitálneho obsahu na email používateľa, technické umožnenie stiahnutia digitálneho obsahu cez internet (download), alebo sprístupnenie digitálneho obsahu používateľovi na technických prostriedkoch poskytovateľa, alebo jeho zmluvnej strany (prístup do členskej sekcie s digitálnym obsahom). Sprístupnenie formou prístupu do členskej sekcie môže byť s ohľadom na charakter objednaného digitálneho produktu alebo služby časovo neobmedzené (prístup do členskej sekcie k jedorázovo zakúpenému digitálnemu obsahu), alebo časovo obmedzené (predplatné členskej sekcie na dobu určitú). Používateľ si digitálny obsah preberá jeho sprístupnením poskytovateľom. Od momentu prevzatia digitálneho obsahu používateľom sa povinnosti poskytovateľa považujú za naplnené.

Používanie digitálneho obsahu. Poskytovateľ poskytuje používateľovi nevýhradné právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópii digitálneho obsahu sprístupneného emailom alebo stiahnutím. Poskytovateľ neposkytuje používateľovi právo uchovávať si kópie digitálneho obsahu sprístupneného formou prístupu do členskej sekcie s digitálnym obsahom, pokiaľ to nie je používateľom vyslovene stanovené inak. Poskytovateľ poskytuje používateľovi nevýhradné právo prezerať, používať a zobrazovať digitálny obsah neobmedzene veľa krát, pokiaľ z charakteru digitálneho produktu alebo služby nevyplýva jeho obmedzená časová dostupnosť, a to výlučne len pre vlastné, osobné a nekomerčné použitie používateľa. Digitálny obsah je považovaný za poskytovateľom licencovaný používateľovi, ak poskytovateľ neurčí inak.

Obmedzenia. Ak nie je špecificky uvedené inak, digitálny obsah je chránený autorským zákonom. Používateľ nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k digitálnemu obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v digitálnom obsahu. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni digitálny obsah prd jeho neoprávneným použitím. Používateľ tiež nebude nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila.

Zákaz nelegálneho používania a výhrada práv. Používateľ nemôže používať e-shop ani digitálny obsah pre akýkoľvek protizákonný účel. Používateľ berie na vedomie, že využitím e-shopu a zaplatením za licenciu na použitie digitálneho obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva poskytovateľa ani žiadneho z jeho dodávateľov na používateľa ani žiadne iné strany. Všetky súčasti digitálneho obsahu sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná a neprenosná pokiaľ nie je s poskytovateľom dohodnuté inak.

Zmeny e-shopu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť alebo zrušiť e-shop alebo jeho jednotlivé súčasti. V prípade, že sa poskytovateľ rozhodne toto právo využiť, nemá voči používateľovi záväzky, s výnimkou prípadov, kedy k pozastaveniue či zrušeniu dôjde v lehote do 12 mesiacov od sprístupnenia digitálneho obsahu používateľovi formou prístupu k členskej sekcii s digitálnym obsahom (jednorázový nákup takto sprístupneného digitálneho obsahu), alebo skôr než vyprší časovo obmedzený prístup používateľa k digitálnemu obsahu (časovo obmedzené predplatné prístupu do členskej sekcie).  V takýchto prípadoch poskytovateľ primerane vysporiada svoje záväzky voči používateľovi a to buď poskytovaním náhradného prístupu k digitálnemu obsahu po dobu 12 mesiacov od jeho pôvodného sprístupnenia (jednorázovo kúpený digitálny obsah pôvodne sprístupnený v členskej sekcii) alebo poskytovaním náhradného prístupu k digitálnemu obsahu do termínu ukončenia predplatného (digitálny obsah sprístupnený s časovým obmedzením ako predplatné) alebo sprístupnením predmetného digitálneho obsahu inou formou (zaslanie emailom, download, ...) alebo vrátením alikvotnej čiastky kúpnej sumy používateľovi.  O spôsobe takéhoto vysporiadania rozhoduje poskytovateľ.

Ukončenie. Práva používateľa vyplývajúce z tejto dohody sú automaticky ukončené bez upozornenia, v prípade, že používateľ nedodrží ktorékoľvek z ustanovení tejto dohody. V prípade takéhoto ukončenia musí používateľ ukončiť akékoľvek používanie e-shopu alebo digitálneho obsahu a poskytovateľ môže zamedziť prístupu používateľa k e-shopu alebo jeho jednotlivým častiam, a/alebo k digitálnemu obsahu bez nároku na vrátenie poplatkov používateľovi.

Oddeliteľnosť. Ak niektoré ustanovenia tejto dohody nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné, alebo neskôr stratia platnosť a účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.

Zmeny a doplnenia. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť túto dohodu na základe vlastného uváženia. Učiní tak uverejnením pozmenených podmienok na stránke www.spokojne.sk. Využívanie e-shopu a digitálneho obsahu používateľom nasledujúce po zmene je považované za súhlas používateľa so zmeneným znením licenčnej dohody a podmienok používania digitálnych produktov.

Vyhlásenie o záruke. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že používa e-shop a digitálny obsah na vlastné riziko. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s používaním e-shopu alebo digitálneho obsahu používateľovi vznikne. E-shop, digitálny obsha , alebo ich súčasti, sú poskytované v aktuálnom stave, s prípadnými nedostatkami a bez záruky. Všetky poplatky uskutočnené v súvislosti so e-shopom sú finálne a používateľ nemá nárok na ich vrátenie, ak poskytovateľ neurčí inak.

Kontakty. Pre komunikáciu ohľadom tejto dohody môže používateľ kontaktovať poskytovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v pätičke stránky.

Naposledy aktualizované: 1. október 2020