Všeobecné obchodné podmienky

(vrátane reklamačného poriadku)

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti B.R. Entertainment, s.r.o., so sídlom Košariská 98, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 47964448, DIČ: 2024160688, IČ DPH: SK2024160688, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 101341/B (ďalej len “BRE”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy. 

I. Základné pojmy

 1. E-shopom sa rozumejú internetové stránky www.spokojne.sk a všetky ich podstránky. Pre účely týchto VOP sú pojmy e-shop a internetové stránky vzájomne zameniteľné.
 2. Predávajúcim/poskytovateľom je spoločnosť B.R. Entertainment, s.r.o, ktorá prevádzkuje e-shop, ktorého predmetom je predaj tovaru a služieb prostredníctvom internetu, a ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.spokojne.sk a jeho podstránkach. Jedná sa najmä (nie však výhradne) o nasledovné tovary a služby:
  1. knihy, v tlačenej podobe,
  2. elektronické knihy, e-booky
  3. videokurzy, webináre, podcasty, MP3 nahrávky, či iné elektronické formy vzdelávania
  4. kurzy a semináre organizované osobne so skupinami účastníkov
  5. hodiny individuálneho osobného rozvoja, koučingu a poradenstva
 3. Kupujúcim/objednávateľom je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim.
 4. Digitálnymi produktami/službami sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumejú všetky, produkty a služby nedodávaé na hmotnom nosiči, ale dodávané elektronickou formou ako napríklad e-booky, videokurzy, webináre, podcasty, MP3 nahrávky či iné podobné produkty a služby, ktoré sú distribuovateľné a sprístupniteľné elektronicky, a to najmä, nie však výhradne, prístupom kupujúceho do internetových stránok poskytovateľa, prípadne internetových stránok tretích strán, zaslaním digitálneho produktu kupujúcemu emailom, umožnením kupujúcemu stiahnuť si digitálneho produktu z technických prostredkov prevádzkovateľa na technické prostriedky kupujúceho (download), a to bez ohľadu na to či sú tieto zakúpené jednorázovo s doživotnou licenciou, alebo formou predplatného s časovo obmedzenou licenciou. Pokiaľ nie je pri konkrétnom digitálnom produkte či službe uvedené inak sú digitálne produkty a služby e-shopu poskytované pod nevýhradnou, neprenostiteľnou ale regionálne neobmedzenou licenciou, buď s časovým obmedzením, alebo bez neho v závislsti od konkrétneho digitálneho produktu či služby.
 5. Licenčnou dohodou sa rozumie licenčná dohoda a podmienky používana digitálnych produktov zakúpených v e-shope, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči v prípade objednávania digitálnych produktov, alebo služieb v e-shope.
 6. Miestom dodania sa pre fyzické produkty a služby rozumie sídlo (bydlisko v prípade FO), alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v objednávke, alebo miesto určené objednávateľom v objednávke ako miesto doručenia, pokiaľ je toto odlišné od miesta podnikania (bydliska v prípade FO) objednávateľa.
 7. Miestom dodania sa pre digitálne produkty a služby rozumie miesto vyplývajúce z charakteru digitálneho produktu, uvádzané predávajúcim v popise digitálneho produktu, prípadne v potvrdení objednávky obsahujúcom inštrukcie pre prístup k digitálnemu produktu. S ohľadom na charakter digitálneho produktu môžu byť takýmto miestom internetové stránky predávajúceho, alebo tretích strán kde je kupujúcemu digitálny produkt prístupný na základe prihlasovacieho mena a hesla, emailová adresa kupujúceho kam má byť digitálny produkt doručený predávajúcim, technické prostriedky predávajúceho, alebo tretích strán, kde si kupujúci môže digitálny produkt stiahnuť (download), alebo využiť digitálnu službu (skype, zoom, webex, a pod.), alebo akákoľvek iná elektronická forma prístupu k digitálnemu produktu poskytnutá kupujúcemu predávajúcim.
 8. Reklamačným poriadkom e-shopu sa rozumejú vybrané ustanovania týchto VOP, špeciálne ustanovenia článku IX. Záruka, záručná doba, reklamačné podmienky a odstúpenie od zmluvy a tiež článku XI. Špecifiká digitálnych produktov.

II. Zaregistrovanie zákazníka

 1. V prípade, že sa kupujúci rozhodne zaregistrovať na našom e-shope (vytvoriť si účet a prístup k nemu pomocou hesla) môže tak urobiť pokiaľ je to osoba staršia ako 16 rokov a registráciou získa:
  1. možnosti zliav pri nákupe tovarov a služieb
  2. možnosť zúčastňovať sa súťaží organizovaných predávajúcim
  3. pravidelné informácie o novinkách a akciách
 2. Zákazníkom nášho e-shopu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.spokojne.sk.
 3. Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

III. Objednávka a kúpna zmluva

 1. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá dokončí nákup v našom e-shope (odošle elektronický formulár s objednávkou produktov, alebo služieb, digitálnych aj fyzických), alebo odošle objednávku so všetkými nižšie uvedenými náležitosťami e-mailom na adresu objednavka@spokojne.sk .
 2. Pri objednávaní prostreníctvom elektornického formulára (košíka) v našom e-shope kliknite myšou na na obrázok košíka pri príslušnom tovare, či službe, alebo na tlačidlo "Pridať do košíka". Následne sa môžete rozhodnúť či chcete nákup dokončiť (podľa predošlého bodu), alebo pokračovať v pridávaní ďalších tovarov a služieb do košíka.
 3. Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ, uvedie kupujúci svoje meno, priezvisko, kompletnú adresu kam má byť doručený tovar (ulica, číslo, mesto, PSČ; v prípade, že sa jedná o fyzický tovar - nedoručiteľný elektronicky), telefónne číslo a e-mail. Odoslaním takejto objednávky udeľuje kupujúci zároveň svoj súhlas so spracovaním týchto svojich osobných údajov pre účely spracovania jeho objednávky a tiež súhlas s ich poskytnutím zmluvnému prepravcovi na účely doručenia svojej objednávky.
 4. Pri objednávaní ako právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke kupujúci uvedie obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH, adresu sídla (fakturačnú adresu), adresu doručenia (ak je odlišná od fakturačnej adresy), meno a telefón kontaktnej osoby, pre doručenie tovaru. Objednávka ďalej musí obsahovať: presný názov tovaru, počet kusov z každej položky tovaru, spôsob úhrady za tovar, spôsob dopravy a prevzatia tovaru.
 5. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza, bez zbytočného odkladu,  zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky predávajúcim, ktoré sa uskutočňuje e-mailom zaslaným na emailovú adresu kupujúceho. Takéto potvrdenie obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste a spôsobe, kde a ako má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie.
 6. Odoslaním potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky kupujúceho dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak sú predmetom objednávky digitálne produkty či služby.
 7. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávok.

IV. Ceny a zľavy

 1. Predávajúci je platcom DPH.
 2. Všetky uvádzané ceny tovarov a služieb sú konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (zvyčajne 10% pri knihách, 20% pri ostatných produktoch). Presná sadzba DPH jednotlivých tovarov a služieb je uvedená aj vyčíslená na daňovom doklade (faktúre)

 3. Zverejnené ceny však nezahŕňajú náklady na doručenie tovaru, cestovné náklady v prípade poskytovania služieb mimo sídla prevádzkovateľa, ani prípadne iné ďalši poplatky ako napríklad storno poplaty, či poplatky za opätovné doručenie neprevzatej objednávky.

 4. Všetky uvádzané zľavy tovarov a služieb sú konečné. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch a službách e-shopu, individuálne zľavy pre zákazníka, alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho e-shopu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné, pokiaľ nie je uvedené inak.
 5. Zvýhodnené (akčné) ceny tovarov a služieb sú na e-shope zreteľne označené symbolmi (ako napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob, alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien a zliav.

V. Miesto a spôsob dodania

 1. Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním fyzického tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke na určenom mieste dodania, alebo sprístupnením digitálneho produktu zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke a to spôsobom určeným predávajúcim pre príslušný digitálny produkt. V prípade digitálneho produktu sa jeho sprístupnenie kupujúcemu považuje za prevzatie kupujúcim.
 2. Fyzický tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích strán (pošta, zmluvný prepravca, kuriérska služba), prípadne predávajúci dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u prevádzkovateľa na osobný odber objednávateľom.
 3. Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie fyzického tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste prípadne inom dokumente predloženom mu k podpisu zmluvným prepravcom.

 4. Zákazník obdrží účtovný doklad (faktúru), elektronickou formou (emailom). Faktúra slúži zároveň ako záručný list.

 5. Pri prevzatí fyzického tovaru je zákazník oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky, alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať. Podpisom pri prevzatí fyzického tovaru kupujúci potvrdzuje, že tovar mu bol doručený v neporušenom obale. Pri sprístupnení dogitálneho produktu je zákazník opravnený skontrolovať, či mu je digitálny produkt poskytnutý v dohodnutom rozsahu, kvalite a forme. V prípade zrejmých rozdielov oproti objednávke je zákazník oprávnený namietať dodanie digitálneho produktu emailom na adrese predávajúceho.
 6. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme fyzický tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník fyzický tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu všetkých nákladov spojených s dodaním a vrátením tovaru. Opätovné doručenie zásielky je následne možné len po vzájomnej dohode a úhrade všetkých nákladov predávajúceho vopred. V prípade digitálnych produktov sa záväzok dodať tovar považuje za splnený sprístupnením digitálneho produktu zákazníkovi prípadne odoslaním digitálneho produkt na emailovú adresu zákazníka a to bez ohľadu na to či zákazník k digitálnemu produktu pristupuje.

 7. Vlastnícke právo na fyzický tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať tak aby predišiel nebezpečenstvu náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. Tiež je povinný takýto tovar zreteľne označiť tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho. Práva kupujúceho vo vzťahu k digitálnym produktom sa riadia licenčnou dohodou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. 

VI. Dodacie lehoty a podmienky

 1. Dodacia lehota je uvedená pri každej položke e-shopu osobitne a znamená, do koľkých pracovných dní od potvrdenia objednávky zvyčajne predávajúci fyzický tovar odošle (odovzdávame balík prepravcovi/doručovateľovi), alebo sprístupní digitálny produkt. 

 2. Dodacia lehota má orientačný charakter a predávajúci pri jej určovaní vychádza z aktuálnej dostupnosti fyzických tovarov na na svojom sklade, alebo náročnosti sprístupnenia digitálnych produktov. V prípade produktov, ktoré ešte nie sú dostupné (predpredaje), sú všetky uvádzané termíny iba orientačné a nezáväzné. 

 3. Dĺžka dodacej lehoty sa pri fyzických tovaroch zvyčajne pohybuje od 2 do 7 kalendárnych dní. V prípade digitálnych produktov sa pohybuje od 1 do 2 pracovných dní.

 4. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodržať dodaciu lehotu uvedenú na stránkach e-shopu informuje o tejto skutočnosti kupujúceho emailom s cieľom dohodnúť si náhradný termín dodávky. Ak kupujúci vyjadrí súhlas s predĺžením dodacej lehoty bude objednávka dodaná v tomto novom dohodnutom termíne. 

 5. Predávajúci je povinní splniť objednávku kupujúceho v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky ale vyvine maximálne úsilie, aby ju splnil v čo najkratšej dobe. 

 6. Pokiaľ predávajúci nie je schopný splniť objednávku podľa bodov 4 alebo 5, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený bankový účet.

VII. Spôsob platby a poplatky

 1. S ohľadom na charakter poskytovaných produktov a služieb e-shop umožňuje nasledovné spôsoby platby:
  1. Vopred onlnie (platba kartou, elektronickým bankovníctvom banky kupujúceho, Paypal, Stripe, a pod.)
  2. Vopred elektronickým prevdom
  3. Hotovosťou pri osobnom prevzatí
 2. V prípade objednávky v celkovej hodnote nižšej ako 19 € je predávajúci oprávnený účtovať si aj manipulačný poplatok za spracovanie objednávky vo výške 3 €.

VIII. Spôsob doručenia a cena za doručenie

 1. Spôsob doručenia pre fyzické tovary si volí kupujúci sám pri zadávaní objednávky a môže si vybrať z nasledovných:
  1. Slovenskou poštou
  2. Kuriérom - zasielateľskou službou
  3. Osobným odberom v sídle predávajúceho (po vzájomnej dohode)
 2. Cena dopravy závisí od zvoleného spôsobu doručenia, termínu doručenia, rozmerov a hmotnosti zákazky a celkovej hodnoty zákazky
 3. Pokiaľ je cena objednávky nižšia ako 49 € predávajúci je oprávnený účtovať si aj cenu dopravy nasledovne:
  1. Slovenská poša, normálna zásielka - 1 €
  2. Slovenská pošta, 1. trieda - 2 €
  3. Zmluvný prepravca - kuriér - doručenie nasledovný pracovný deň po vyeexpedovaní - 2 €
  4. Zmluvný prepravca - kuriér - doručenie do 9:30 nasledovný pracovný deň alebe cez víkend - 4 €
 4. Pri objednávke digitálnych produktov, alebo objednávke v celkovej hodnote nad 100 € si predávajúci cenu dopravy neúčtuje.
 5. Predávajúci si neúčtuje balné aní ďalšie manipulačné poplatky v súvislosti s prvým doručením objednaných tovarov.
 6. V prípade opakovaného doručenia z dôvodu chyby kupujúceho (nesprávna adresa, neprevzatie zásielky, a pod.) je predávajúci oprávnený účtovať si manipulačný poplatok 5 €.
 7. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).

IX. Záruka, záručná doba, reklamačné podmienky a odstúpenie od zmluvy

 1. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záruka.
 2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) poskytuje sa záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a v prípade reklamácie sa postupuje v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a reklmačného poriadku. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom informovaný, záručná doba je 12 mesiacov.
 3. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, záručná doba je 12 mesicov a v prípade reklamácie sa postupuje v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka reklamačného poriadku.
 4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia. V prípade digitálnych produktov začína záručná doba plynúť dňom sprístupnenia digitálneho produktu kupujúcemu.
 5. Reklamovať je možné len tovar aleo službu, ktoré boli zakúpené u predávajúceho.
 6. Kupujúci je povinný reklamáciu u predávajúceho uplatniť bezodkladne, a to hneď po zistení vady.
 7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  1. k vade došlo mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, alebo ako je zrejmý z charakteru tovaru
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu produktu podľa návodu, alebo sú zrejmé z charakteru tovaru,
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 8. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 9. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.
 10. Reklamovaný tovar (fyzický) je potrebné zaslať do sídla predávajúceho, avšak nie ako dobierku, alebo doniesť osobne do sídla predávajúceho po vzájomnej dohode. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady. Reklamáciu fyzického tovaru je možné riešiť výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu). V prípade reklamácie digitálneho produktu je možné reklamáciu riešiť formou emailu (reklamacie@spokojne.sk), a kupujúci je povinný okrem kópie dokladu o kúpe a popisu vady poskytnúť predávajúcemu aj informácie o spôsobe, ktorým mu bol digitálny produkt sprístupnený.
 11. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu, najneskôr však moment, kedy predávajúci znemožní, alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie od kupujúceho. Ak nie je možné potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 12. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 13. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
  2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci (pokiaľ ide o fyzický produkt), alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  3. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
  4. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
  5. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci, výmenu veci za novú prípadne na odstúpenie od kúpnej zmluvy
 14. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou, alebo opravou, poskytnutím primeranej zľavy, vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie, pričom kupujúci potvrdzuje osobné prevzatie resp. je dokladom aj potvrdenie prepravného podniku v prípade ak kupujúci osobne nepreberá reklamáciu.
 15. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.
 16. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 17. Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ), v prípade objednávky fyzického tovaru, má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní (podľa zákona 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa) od prevzatia tovaru. V takom prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho a zašle mu písomné prehlásenie (nie elektronickou formou) o odstúpení od zmluvy s kópiou objednávky a daňového dokladu a tiež číslo účtu či presnú adresu pre finančné vysporiadanie, a to najneskôr v posledný deň tejto lehoty (rozhodujúca je pečiatka pošty).
 18. Zakúpený fyzický tovar (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) kupujúci zašle spoločne s prehlásením o odstúpení od zmluvy na adresu predávajúceho, avšak nie ako dobierku.
 19. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného (nepoškodeného) tovaru rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.
 20. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, pri tovare určeného osobitne pre jedného kupujúceho, ani pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.
 21. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (v prípade kúpy digitálneho produktu) nakoľko s ohľadom na charakter digitálnych produktov nie je možné po ich dodaní tieto uspokojivo vrátiť tak, aby bolo preukázateľné, že kupujíci ich obsah neskopíroval a v budúcnosti ich nebude využívať.

X. Stornovanie objednávky

 1. Ak si kupujúci praje zrušiť svoju objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, môže tak urobiť emailom na adrese objednavky@spokojne.sk alebo na telefónom čísle +421 905 246 539 s uvedením čísla a predmetu objednávky, najneskôr však ďalší pracovný deň po prijatí potvrdenia objednávky predávajúcim. 

 2. Ak už bola objednávka kupujúcim zaplatená, a nejedná sa o digitálny produkt, budú penieze kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého bola uskutočnená platba, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.

 3. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar, ktorý nie je schopní dodať z dôvodu vyššej moci, nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by predávajúcemu spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

 4. O stornovaní objednávky bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. 

XI. Špecifiká digitálnych produktov

 1. S ohľadom na charakter digitálnych produktov a služieb, ochranu duševného vlastníctva autorov digitálnych produktov a služieb, práva kupujúceho overiť si či zamýšľaný produkt vyhovuje jeho potrebám a očakávaniam sa na kúpu a reklamácie digitálnych produktov primerane aplikujú nasledovné pravidlá:
  1. Predávajúci poskytne kupujúcemu zdarma, k digitálnym produktom a službám, náhľad na obsah a formu digitálneho produktu (ukážky textov z e-bookov, vybrané lekcie z videokurzov a pod.)
  2. Predávajúci tiež poskytne kupujúcemu zdarma, rozsah digitálnych produktov (počet srán e-booku, minutáž videokurzov a pod.)
 2. Vyššie uvedené poskytne predávajúci s cieľom umožniť kupujúcemu rozhodnúť sa, či daný digitálny produkt, alebo služba, vyhovuje jeho potrebám a očakávaniam, a či je cena za takýto digitálny produkt pre kupujúceho prijateľná.
 3. V prípade kúpy digitálnych produktov a služieb kupujúci na seba plne preberá riziká nespokojnosti s obsahom, rozsahom či formou digitálneho produktu a práve s cieľom minimalizovať tieto riziká kupujúceho poskytuje predávajúci náhľady na digitálne produkty uvádzané vyššie v bode 1.
 4. Pri nákupe digitálnych produktov sa tieto podmienky rozširujú aj o Licenčnú dohodu a podmienky používania digitálnych produktov.

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku fyzického tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo nesprávne udanou adresou kupujúceho. Predávajúci tiež nezodpovedá za nedoručiteľnosť či neprístupnosť digitálneho produktu v dôsledku nesprávnej emailovej adresy kupujúceho ani za nedoručiteľnosť akýchkoľvek informácií na takúto emailovú adresu.
 2. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať fyzický tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je potrebné uplatňovať priamo u doručovateľa.
 3. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.
 4. Ochrana osobných údjov kupujúceho sa riadi dokumentom Pravidlá ochrany osobných údajov.
 5. Na obchodné vzťahy s fyzickými osobami sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa.
 6. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany, tam kde to tieto VOP neustanovujú inak.
 7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a ich obsahu rozumie. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti, alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy, alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.
 8. Kupujúci zaslaním objednávky na digitálny produkt alebo službu tiež potvrdzuje, že sa oboznámil s licenčnou dohodou a podmienkami používana digitálnych produktov,a ich obsahu rozumie.
 9. Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami výslovene dohodnuté inak.
 10. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom kupujíci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde kupujúci na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 11. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke www.spokojne.sk
 12. Tieto VOP sú platné od 1.10.2020 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia. 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104
fax. č.: 02/ 58272 170
e-mail: ba@soi.sk